Прийом до гімназії

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Миколаївської гімназії №4

протокол № 5 від  21.03.2019
ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Миколаївської гімназії №4

____________ Тубальцева Т.О.

21 березня 2019 року


ПОРЯДОК

вступу учнів до Миколаївської гімназії №4

Порядок вступу до Миколаївської гімназії №4 розроблено відповідно до глав 3,4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 367 від 16.04.2018 року.

 1. Зарахування учнів до 5 – 9 класів
 2. Зарахування 5 класу відбувається за результатами конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-14 глави 2 Порядку.

Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в закладі та на веб-сайті гімназії до 01 червня включно.

Заяви для зарахування до 5 класів та на вільні місця до 6 – 9  класів гімназії подаються з 01 квітня до 31 травня включно.

Зарахування до 6-9 класів гімназії на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі та на веб-сайті гімназії  щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

 1. Зарахування учнів до 10 – 11 класів
 2. Зарахування до 10 класу та на вільні місця до 11 класу відбувається, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів 2-14 цієї глави.

Для зарахування до закладу освіти заяви подаються з 01 до 15 червня включно.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймається у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць, оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та повинно містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку).

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

 1. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 2. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

 1. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами мають здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.

 1. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

 1. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).
 2. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 3. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

 1. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.
 2. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

 1. Керівник закладу освіти зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.
 2. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
 3. Особи, які за підсумками конкурсу рекомендовані для зарахування до закладу освіти, подають наступні документи: заява (за зразком), особова справа, медична довідка, 2 фотокартки 3 х 4 см.,  упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу, але не пізніше 31 серпня.

Конкурсна комісія

голова комісії:

Тубальцева Т.О. – директор Миколаївської гімназії №4, учитель математики  вищої категорії, учитель-методист;

члени комісії:

Божко І.Ю. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології вищої категорії, учитель-методист;

Мартенс І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови вищої категорії, учитель-методист;

Романець І.В. – заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови  І категорії;

Арюпіна С.В. – практичний психолог гімназії, психолог-методист.

Предметні комісії

Співбесіда Українська мова
Арюпіна Світлана Володимирівна

Плешивцева Людмила Миколаївна

Віштал Яна Сергіївна
Безручко Тетяна Олександрівна

Андреєва Альона Олександрівна

Гуляєва Ольга Сергіївна
Математика Історія України
Філатова Лариса Вікторівна

Станова Олена Володимирівна

Римар Ірина Анатоліївна
Гурська  Ірина Анатоліївна

Циганова Світлана Геннадіївна

Гоман Олена Олександрівна

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ

Клас 05.06.19

Вт.
07.06.19

Чт.
17.06.19

Пн.
18.06.19

Вт.
19.06.19

Ср.
5 співбесіда  Українська мова      
10     співбесіда Українська мова Історія України або математика

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ

українська мова: диктант.

Історія України: тест.

Співбесіда: тест.

Математика: письмово.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ

Українська мова

 Метою проведення диктанту є перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь учнів, передбачених чинною програмою з української мови для початкової  та базової школи, а також стан засвоєння учнями словникових  слів, вимову і написання яких школярі мають запам’ятати.

 Навчальна програма з української мови для початкової школи: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

 Навчальна програма з української мови  для базової школи:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

 Математика

Робота містить   4 завдання з розгорнутою відповіддю, які вважаються виконаною правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Завдання відповідають вимогам чинної навчальної програми.

Навчальна програма з математики  для базової школи:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

 Історія

Конкурсна робота з історії містить завдання таких форм: завдання, які мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну; завдання в яких потрібно  до кожної інформації, позначеної буквами дібрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрою; завдання в яких необхідно розташувати історичні події у хронологічній послідовності; завдання з відкритою відповіддю. Зміст тестових завдань відповідає навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників з історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

 Навчальна програма з історії України  для базової школи:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

УВАГА!  2020—2021 навч. рік:

Миколаївська гімназія №4

оголошує прийом учнів до 5,10 класів

УВАГА!!!

Відповідно до листа МОН № 1/9-182 від 31.03.20 року «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти» прийом документів до 5, 10 класів

Миколаївської гімназії №4 у період карантину ЗМІНЕНО.

 

Прийом заяв

на зарахування учнів  проводиться

з 04 травня по 01 червня через електронну пошту гімназії: mkgym4@gmail.com

Шановні батьки, Вам необхідно:

 • перейти за посилання; https://drive.google.com/file/d/1c6IYLNh9YnHAzGiliSlZFkM_BHOP50wj/view?usp=sharing
 • скачати заяву;
 • заповнити заяву;
 • надіслати заяву електронним листом за підписом «заява до 5 або 10 класу»;
 • після отримання табелів (вступ до 5 класу) та свідоцтв про базову середню освіту (вступ до 10 класу) надати документи або їх ксерокопії особисто секретарю гімназії.

Конкурсний прийом

до гімназії буде проходити на підставі рейтингу результатів навчання у 2019—2020 році.

Кількість вільних місць: 5 класи – 120, 10 класи – 90

Зразок заяви:

https://drive.google.com/file/d/1c6IYLNh9YnHAzGiliSlZFkM_BHOP50wj/view